EPCB - Điện tử và IoT | Cảm biến công nghiệp
(0)
Tin tức:

Module Relay 4 Kênh 24V giao tiếp RS485 Modbus RTU kết nối PLC

  • Sản phẩm: (Pre oder) Vui lòng liên hệ 0367.939.867 để đặt hàng
Tiêu đề
  • 350,000₫

Module Relay 4 Kênh 24V giao tiếp RS485 Modbus RTU kết nối PLC cho phép các thiết bị có hỗ trợ RS485 Modbus RTU như máy tính, PLC có thể điều khiển bật tắt các bị hoặc đọc trạng thái của cảm biến.

Lệnh Modbus RTU

Cấu Hình Uart Serial: 9600, 8, NONE, 1

Lưu Ý: Các lệnh mẫu truyền nhận dạng HEX

Các bước:
1. Phần mềm chọn tốc độ truyền thông tin
2. Đặt địa chỉ (địa chỉ thiết bị được sử dụng để liên lạc, địa chỉ mặc định là 01)
                                                         
/ ******************************************************************* /

Lưu ý: Chỉ kết nối một thiết bị, nếu không địa chỉ sẽ được đặt.
Đặt địa chỉ là: 01
00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00 // sửa đổi thành 01
Đặt địa chỉ là: 02
00 10 00 00 00 01 02 00 02 2A 01 // đổi thành 02
Đặt địa chỉ là: 03
00 10 00 00 00 01 02 00 03 EB C1 // thay đổi thành 03


Đọc địa chỉ
00 03 00 00 00 01 85 DB
Trả về:
00 03 02 00 01 44 44 // 01 là địa chỉ

/ ******************************************************************* /
Ý nghĩa của mỗi byte:
[Địa chỉ 1]
// --------------------------------------------
Relay Số 1 ON: 01 05 00 01 01 00 9d 9a

Byte 1: Địa chỉ Modbus của thiết bị
Byte 2: Function code
Byte 3 4: Địa chỉ thanh gi (Register 16 Bit)
Byte 5 6: Dữ Liệu (16 Bit)
Byte 7 8: Checksum CRC

// ============================================================
[Địa chỉ 1]
// --------------------------------------------
Rơ le 0 bật : 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
Rơ le 0 tắt : 01 05 00 00 00 00 CD CA
// --------------------------------------------
Rơ le số 1 bật: 01 05 00 01 FF 00 DD FA
Rơ le số 1 tắt: 01 05 00 01 00 00 9C 0A
// -------------------------------------------
Rơ le số 2 bật: 01 05 00 02 FF 00 2D FA
Rơ le số 2 tắt: 01 05 00 02 00 00 6C 0A
// -------------------------------------------
Rơ le số 3 bật: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A
Rơ le số 3 tắt: 01 05 00 03 00 00 3D CA
// -------------------------------------------
Rơ le số 4 là: 01 05 00 04 FF 00 CD FB
Rơ le số 4 tắt: 01 05 00 04 00 00 8C 0B
// --------------------------------------------
Rơ le số 5 bật: 01 05 00 05 FF 00 9C 3B
Rơ le số 5 tắt: 01 05 00 05 00 00 DD CB
// -------------------------------------------
Rơ le số 6 bật: 01 05 00 06 FF 00 6C 3B
Rơ le số 6 tắt: 01 05 00 06 00 00 2D CB
// -------------------------------------------
Rơ le số 7 là: 01 05 00 07 FF 00 3D FB
Rơ le số 7 tắt: 01 05 00 07 00 00 7C 0B
// -------------------------------------------

/ ************************************************************************ /
Đọc trạng thái của rơ le số 0: 01 01 00 00 00 01 FD CA
Đọc trạng thái của rơ le số 1: 01 01 00 01 00 01 AC 0A
Đọc trạng thái của rơ le số 2: 01 01 00 02 00 01 5C 0A
Đọc trạng thái của rơ le số 3: 01 01 00 03 00 01 0D CA
Đọc trạng thái của rơ le số 4: 01 01 00 04 00 01 BC 0B
Đọc trạng thái của rơ le số 5: 01 01 00 05 00 01 ED CB
Đọc trạng thái của rơ le số 6: 01 01 00 06 00 01 1D CB
Đọc trạng thái của rơ le số 7: 01 01 00 07 00 01 4C 0B

Đọc tất cả các trạng thái chuyển tiếp: 01 01 00 00 00 08 3D CC
/ *********************************************************************** /
Cài đặt bật tắt dạng Flash
Lưu ý: Tắt ngay sau khi bật, 100MS là một đơn vị [1 có nghĩa là 100MS]

Địa chỉ số 1:
Rơ le số 0 nhấp nháy trên: 01 05 02 00 07 00 CE 42 // 700MS = 7 * 100MS = 700MS
Rơ le số 1 nhấp nháy trên: 01 05 02 01 08 00 9A 72 // 800MS
Return: giống như gửi lệnh
Địa chỉ số 2:
Rơ le số 0 nhấp nháy trên: 02 05 02 00 05 00 CF 11 // 500MS
Rơ le số 1 nhấp nháy trên: 02 05 02 01 06 00 9E 21 // 600MS

 

// ====================================================================
Tắt tất cả Relay : 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95
Bật tất cả Relay : 01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5

/ ********************************************************************** /
Thay đổi trạng thái một lần:
Rơ le lật số 0: 01 05 00 00 55 00 F2 9A
Rơ le lật số 1: 01 05 00 01 55 00 A3 5A
Rơ le lật số 2: 01 05 00 02 55 00 53 5A
Rơ le lật số 3: 01 05 00 03 55 00 02 9A
Rơ le lật số 4: 01 05 00 04 55 00 B3 5B
Rơ le lật số 5: 01 05 00 05 55 00 E2 9B
Rơ le lật số 6: 01 05 00 06 55 00 12 9B
Rơ le lật số 7: 01 05 00 07 55 00 43 5B

Thay đổi trạng thái tất cả Relay.
01 05 00 00 5A 00 F7 6A

/ ********************************************************************* /
Đọc tất cả trạng thái đầu vào (opto Input)
Gửi: 01 02 00 00 00 08 79 CC // Đọc 8 trạng thái đầu vào
Trả về: 01 02 01 00 A1 88

 

Bình luận

Danh Mục Sản Phẩm